Literacy Rate % 1951 Literacy Rate % 1961 Literacy Rate % 1971 Literacy Rate % 1981 Literacy Rate % 1991 Literacy Rate % 2001 Literacy Rate % 2011 (P)
District   Male Female   Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total  
Barmer 11.26 0.68 6.34 12.53 1.62 7.46 16.65 3.4 10.58 20.04 4.71 12.29 36.56 7.68 22.98 73.64 43.91 59.65 72.32 41.03 57.49
Bikaner 17.39 4.55 11.2 32.94 11.46 23.19 35 15.63 25.82 37.66 17.57 28.2 54.63 27.03 41.73 70.78 42.55 57.54 76.9 53.77 65.92
Churu 15.52 4.65 10.26 27.47 8.2 18.14 28.74 8.62 18.95 33.34 9.81 21.86 51.3 17.32 34.78 79.52 53.87 66.97 79.95 54.25 67.46
Ganganagar 13.41 2.66 8.52 25.4 6.64 16.82 29.07 10.03 20.19 36.41 14.16 26.03 56.98 30.07 44.55 75.49 52.69 64.84 79.33 60.07 70.25
Jalor 7.14 0.76 4.1 13.57 1.84 7.95 16.52 3.27 10.13 22.43 4.43 13.7 38.97 7.75 23.76 65.1 27.53 46.51 71.83 38.73 55.58
Jaisalmer 6.74 0.93 4.13 13.04 1.96 8.11 21.07 3.94 13.41 24.35 5.24 15.8 44.99 11.28 30.05 66.89 32.25 51.4 73.09 40.23 58.04
Jodhpur 19.46 5.07 12.65 26.95 9.13 18.57 30.49 11.26 21.38 37.71 14.47 26.64 56.74 22.58 40.69 73.86 39.18 57.38 80.46 52.57 67.09
Nagaur 10.39 1.92 6.3 21.14 4.92 13.26 23.89 5.76 15.09 31.13 7.11 19.38 49.35 13.29 31.8 75.33 40.45 58.26 78.9 48.63 64.08
Pali 10.75 2.11 6.55 21.88 4.92 13.65 26.91 6.97 17.2 34.21 8.82 21.87 54.42 16.97 35.96 73.06 36.7 54.92 78.16 48.35 63.23
Sikar 13.56 2.08 7.9 26.3 4.72 15.71 32.15 6.57 19.61 41.16 9.08 25.43 64.13 19.88 42.49 85.2 56.7 71.19 86.66 58.76 72.98
Jhunjhunu 17.59 3.3 10.6 31.16 5.51 18.71 37.25 8.17 23.25 45.07 11.4 28.61 68.32 25.54 47.6 86.61 60.1 73.61 87.88 61.15 74.72
Hanumangadh 53.31 22.22 38.67 77.41 52.71 65.72 78.82 56.91 68.37